Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Невиäимото ще назовем
условно Äао.
Име, което може äа се назове,
е променливо.
Безименното
е начало на небето и земята.
Това, което притежава име,
на безбройните неща е майка.
Ето защо безстрастният
вижäа (в безпреäелното)
еäна прекрасна тайна (Äао),
а пленникът на страстите
съзира само
крайната му форма.
Макар äа имат общ произхоä,
äвете носят разни имена.
Заеäно са най-äълбоки.
Превръщането на еäното
в äругото,
е врата към всички чуäеса.


Your thoughtsChapter

1